நீக்ரோ ஒரு உடையக்கூடிய பொன்னிற வேசியை ஒரு பெரிய டிக் கொண்டு புணர்கிறது