ஒரு மனிதன் நீண்ட காலமாக கனவு கண்டான், இப்போது அவன் ஒரு கருப்பு பெண்ணிடமிருந்து தனது உள்ளாடைகளை கழற்றினான்