பொன்னிறம் உணர்திறன் கொண்ட தொப்பியை பிடிப்பதை அனுபவித்தார்