படுக்கையில் தன் கணவனுக்கு அருகில் அமர்ந்திருக்கும் மாற்றாந்தாய் தன் வளர்ப்பு மகனுடன் மறைவின் கீழ் உடலுறவு கொள்கிறாள்