வளர்ப்பு மகன் தனது மாற்றாந்தாய் உதவியற்ற தன்மையைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு, அவளது துளையுடன் தனது டிக் பொருத்தினான்