உணர்வு மற்றும் ஆசையுடன், ஒரு இளம் பெண் சேவல்களை உறிஞ்சுகிறாள்