காரில், செனோரிட்டா டிரைவரின் குச்சியை உறிஞ்சுகிறது