பொன்னிற குப்பைகள் மேலும் கேள்விகள் இல்லாமல் ஒரு கறுப்பின மனிதனிடம் தன்னைக் கொடுத்தது