வெள்ளை நிறமுள்ள குறும்புக்காரன் கருப்பு தொப்பியை சாப்பிடுகிறான்