குத்தப்பட்ட வெள்ளை முடி கொண்ட குஞ்சு கொம்பு டிக் உறிஞ்சும்