அந்த பெண் டிக் மீது ஒரு அறை ஆழமான வாயைக் காட்டினாள்