பிளாக் டிக் மீது பொன்னிறம் உற்சாகமாக சவாரி செய்கிறது