நிர்வாண ஆடு தன் வாயால் ஒரு அந்நியனின் குச்சியை நன்றாக உறிஞ்சும்