அக்கா தன் புண்டையை அண்ணனிடம் காட்டி, அவனது ஆண்குறியை உடனடியாக நுழைத்து விட்டாள்