அண்ணன் படுக்கைக்கு அடியில் சிக்கிய இரண்டு சகோதரிகளின் ஓட்டைகளை அனுபவிக்கிறார்