தன் சிற்றின்பப் பிளவுடன், ஒரு கொழுத்த கறுப்புப் பெண் டிக் மீது முயற்சி செய்கிறாள்