ஒரு பையனுடன் இளஞ்சிவப்பு புஸ்ஸியுடன் விளையாடும் வேசி