கிழிந்த வண்ண பேன்ட் மற்றும் ஒரு குளிர் மிங்க் ஃபக்