கறுப்பின காதலன் ஒருவன் தன் கணவன் வேலையில் இருக்கும் போது வெள்ளை நிற விபச்சாரியிடம் வந்தான்