தாய் தனது மகனுக்கு வயக்ராவை ஊட்டி, 5 முறை படபடக்க வற்புறுத்தி அவனது குச்சியை அசைத்தார்