அற்புதமான குஞ்சு ஒரு மனிதனின் எலும்பு மீது இறங்கியது