ஒல்லியான வளர்ப்பு மகன், திருப்தியடையாத மாற்றாந்தாய்க்கான பாலியல் தேவைகளை கீழ்ப்படிதலுடன் பூர்த்தி செய்கிறான்