நெருப்பிடம் கொண்ட ஒரு அழகான வீட்டில், கனா பெண்ணின் புண்டையைப் பாராட்டினார்