ஹோட்டலுக்குத் திரும்பிய சிறுமியின் புழையைக் கிழித்தது