நம்பகமான வென்ச் கழுதை நண்பரின் ஆண்குறியை வருடுகிறது