ஒரு சுறுசுறுப்பான மற்றும் ஆர்வமுள்ள மனிதர் ஒரு பொன்னிறத்தை யோனியில் புணர்ந்தார்