இரண்டு உந்தப்பட்ட கறுப்பர்கள் எபடோரில் சிவப்பு தலையை ஈடுபடுத்தினர்