ஒரு குளிர் பிச் ஒரு ஜூசி வாய் ஒரு டிக் விழுங்க முயற்சிக்கிறது