மென்மையான உதடுகளுடன், ஒரு முலாட்டோ ஒரு வெள்ளை ஆணுக்கு ஆண்குறியை உறிஞ்சுகிறது