ஒரு வழுக்கை குஞ்சு தன் வாயில் ஒரு முலாட்டோவிலிருந்து கூர்மையான டிக் எடுத்தது