மாற்றாந்தாய் விறுவிறுப்பாக தனது சகோதரியை வாஷிங் மெஷினில் வைத்து எழுதினார்