மெல்லிய அழகி லெக்ஸி லாவோஸ் தனது சகோதரனின் பெரிய உடற்பகுதியைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்