விக் அணிந்திருக்கும் ஒரு குஞ்சு, அதிர்வு கொண்டு தன் புண்டையை சுறுசுறுப்பாக அடித்துக் கொண்டிருக்கிறது