மகிழ்ச்சியுடன் குஞ்சு மென்மையான சூரியனுக்கு மார்பைக் காட்டியது