புதிய உணர்வுகளுக்காக, லெஸ்பியன்கள் ஒரு பையனுடன் உடலுறவு கொண்டனர்