கூடுதல் லாபத்திற்காக, பையன் தனது காதலியை ஃபக் கொடுத்தான்