இரண்டு துடுக்கான தோழர்களுடன் உடலுறவு வைத்து பணம் சம்பாதித்தார்